Lời Bài Hát Ngồi Tựa Song đào

Lời bài hát: Ngồi tựa song đào

Bài hát Ngồi tựa song đào – NSND Thúy Hường

Sưu tầm: Hữu Duy

Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có mấy song ới ớ ớ ơ ờ đào là ngồi tựa có a song đào, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua/. Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có (ó o) mấy song ới ớ ớ ơ ờ đào là ngồi tựa có a song đào/. Hỏi người ì là người tri i kỷ i í ơ ơ cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương i, hự ư lá hội hừ/.

Gió rằng là gió i lạnh i í ơ ơ có mấy đêm ới ớ ớ ơ ờ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường mấy đêm là đêm í hôm qua/. Gió rằng là gió i lạnh i í ơ ơ có ( ó o) mấy đêm ới ớ ớ ơ ờ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường/. Nửa ớ chăn ớ ơ là chăn nửa i chiếu í ơ ơ cũng có a nửa giường là nửa giường để đó đợi ai, hự ư lá hội hừ/.

Ngắt rằng là ngắt i nhuỵ i í ơ ơ có mấy bông, ới ớ ơ ờ nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi i tay em/. Ngắt rằng là ngắt i nhuỵ i í ơ ơ có (ó o) mấy bông, ới ớ ơ ờ nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài/. Tay í giơ ớ ơ là giơ đón ì gió í ơ ơ cũng có a tay tròi là tay tròi đón gió ghẹo trăng.

Xem thêm  Lời Bài Hát Lá Trầu Xanh

Rủi ì ì may, bởi i tại í ơ ớ ờ Hằng, ới a là chi Hằng.

Lời thơ: Đêm qua ngồi tưa song đào, Hỏi người tri kỷ ra vào có thấy vấn vương. Gió lạnh đêm suốt đông trường, Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường để đó đợi ai. Đôi tay ngắt nhuỵ huê nhài, Tay giơ đón gió, tay tròi ghẹo trăng. Rủi may bởi tại chị Hằng.