Lời Bài Hát Bố La Tất Cả

BỐ LÀ TẤT CẢ

Bố là tàu lửa bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi

Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian

Bố bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi

Bố là tàu lửa bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi

Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian

Bố bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi

Bố là tàu lửa bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi

Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian

Xem thêm  Lời Bài Hát Tàu Về Quê Hương

Bố bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi

Bố là tàu lửa bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi

Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian

Bố bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Bố là tất cả bố ơi bố ơi Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi