Lời Bài Hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Lời bài hát: Ngồi tựa mạn thuyền

Bài hát Ngồi tựa mạn thuyền – Thanh Hiếu

Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền, ấy mấy đêm là đêm ớ hôm qua/. Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có (ó o) mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền/. Trăng ớ in ớ ơ là in mặt i nước ớ ơ ơ cũng có a càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh i, hự ư lá hội hừ/.

Sơn rằng là sơn i thuỷ i ớ ơ ơ có mấy hữu ới ớ ớ ơ ờ tình là sơn thuỷ có a hữu tình, ấy mấy tôi là tôi nhác trông sang/. Sơn rằng là sơn i thuỷ i ớ ơ ơ có ( ó o) mấy hữu ới ớ ớ ơ ờ tình là sơn thuỷ có a hữu tình/. Thơ ớ ngâm ớ ơ là ngâm ngoài i lái ớ ơ ơ cũng có a rượu bình là rượu bình giải trí trong khoang i, hự ư lá hội hừ/.

Tay rằng là tay i dạo i ớ ơ ơ có mấy cung, ới ớ ơ ờ đàn là tay dạo có năm cung đàn, ấy mấy đôi là đôi i tay tôi/. Tay rằng là tay i dạo i ớ ơ ơ có (ó o) mấy cung, ới ớ ơ ờ đàn là tay dạo có năm cung đàn/. Tiếng ớ tơ ớ ơ là tơ tiếng ì trúc ớ ơ ơ cũng có a tiếng trầm là tiếng trầm năn nỉ thiết tha.

Xem thêm  Lời Bài Hát Si Tình

Làm tài trai…chơi i chốn ớ ơ ớ ờ hà, ới ớ a là cầu hà.

Lời thơ: Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, Trăng in mặt nước càng nhìn non nước càng xinh. Nhác trông sơn thuỷ hữu tình, Thơ ngâm ngoài lái rượu bình giải trí trong khoang, Đôi tay tôi dạo cung đàn, Tiếng tơ, tiếng tróc, tiếng trầm năn nỉ thiết tha. Làm tài trai chơi chốn cầu hà.

Ghi chú: Đây là bài đối của bài “Ngồi tựa song đào”.